Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmas lietošanas noteikumi

04.03.2016.

I. Vispārīgie jautājumi

1.      Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmas (turpmāk – kontroles sistēma) lietošanas noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka piekļuves un izmantošanas kārtību kontroles sistēmai, kas paredzēta interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumu (turpmāk – mērījumi) veikšanai starp Latvijas Interneta apmaiņas punktam pieslēgtu interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles serveri un pieslēguma punktam pieslēgtu interneta piekļuves pakalpojuma sniedzēja galiekārtu.

2.      Kontroles sistēmas lietotājs (turpmāk – Lietotājs) ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (turpmāk – Regulators) saskaņā ar normatīvajiem aktiem reģistrēta elektronisko sakaru komersanta, kas sniedz interneta piekļuves pakalpojumu, pilnvarots pārstāvis (turpmāk – Persona), kas, saskaņā ar šiem noteikumiem, ir saņēmis kontroles sistēmas lietotāja vārdu un paroli.

3.      Kontroles sistēmas īpašnieks un administrators ir Regulators.

4.      Kontroles sistēma pieejama mājaslapā http://isptest.sprk.gov.lv vai http://itest.sprk.gov.lv

5.      Kontroles sistēmas mērījumi izmantojami pakalpojumu kvalitātes rādītāju novērtēšanai Regulatora noteikto pakalpojumu kvalitātes prasību ietvaros.

6.      Kontroles sistēma nodrošina šādu pakalpojumu kvalitātes parametru mērīšanu:

6.1.   pieslēguma ātrums (augšupielādes/ lejupielādes);

6.2.   pakešu zuduma koeficients;

6.3.   latentums;

6.4.   trīce.

7.      Kontroles sistēmas lietošana ir bezmaksas.

8.      Kontroles sistēmas mērījumiem, ko ir veicis Lietotājs, ir informatīvs raksturs. Kontroles sistēmas mērījumu rezultātā iegūtajiem datiem nav juridiska spēka. Regulators nenes nekādu atbildību par secinājumiem vai darbībām, ko Lietotājs izdara uz kontroles sistēmas mērījumu rezultātā iegūto datu pamata.

9.      Regulatoram ir visas tiesības uz kontroles sistēmas saturisko informāciju un programmnodrošinājumu un ir tiesības, nebrīdinot Lietotāju, veikt tajā jebkāda veida izmaiņas vai pārtraukt kontroles sistēmas darbību.

10.  Regulators neatbild par kontroles sistēmas darbības traucējumiem, kas saistīti ar neparedzētiem un nepārvaramiem apstākļiem (force majeure).

II. Pieejas saņemšanas nosacījumi interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmai

11.  Kontroles sistēma pieejama tikai Regulatoram un Lietotājam.

12.  Lai saņemtu pieeju kontroles sistēmai mērījumu veikšanai, Persona aizpilda un iesniedz Regulatoram 2 (divus) parakstītus līguma par interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmas lietošanu (turpmāk – Līgums) projekta eksemplārus.

13.  Personas aizpildītos un parakstītos Līguma eksemplārus Persona iesniedz Regulatoram, Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039, 2.stāvā, sekretariātā personīgi vai atsūtot pa pastu. Ja Persona iesniedz Līgumus personīgi, tas iepriekš jāpiesaka pa tālruni 67097220.

14.  Regulators 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma saņemšanas dienas izskata Personas parakstīto Līgumu un paraksta abus eksemplārus, piešķirot Personai Lietotāja vārdu un paroli, izņemot šo noteikumu15.punktā minētos gadījumus.

15.  Regulators no savas puses neparaksta Līgumu un nepiešķir Lietotāja vārdu un paroli, ja:

15.1.     Līgums nav aizpildīts pilnībā, tajā ir konstatētas kļūdas, kas var ietekmēt vai ietekmē Lietotāja vārda vai paroles piešķiršanu;

15.2.     Līgumu nav parakstījis Personas likumīgais pārstāvis;

15.3.     Līgums  Regulatoram nav iesniegts divos eksemplāros;

15.4.     Regulators konstatē, ka Līgumā iekļautās ziņas ir nepatiesas;

15.5.     Persona, kas iesniedz Līgumu, nav reģistrēta Regulatorā kā elektronisko sakaru komersants;

15.6.     Personai ir anulēts Lietotāja vārds un parole par iepriekš noslēgta Līguma nosacījumu vai šo noteikumu pārkāpumu.

16.  Regulators abpusēji parakstīta Līguma vienu eksemplāru, kurā ir ietverts Lietotāja vārds un parole, 3 (trīs) darba dienu laikā ierakstītā vēstulē nosūta Personai uz Līgumā norādīto Personas pasta adresi.

17.  Regulators neatbild par Līguma nosūtīšanas termiņa kavējumiem, ja Persona ir neprecīzi norādījusi adresātu vai pasta adresi, uz kuru ierakstītā vēstulē ir nosūtāms Regulatora parakstīts Līgums.

18.  Noteikumu 17.punktā minētajā gadījumā, saņemot attiecīgi precizētus Personas aizpildītus Līguma eksemplārus, Regulators abpusēji parakstīta Līguma vienu eksemplāru 3 (trīs) darba dienu laikā atkārtoti nosūta ierakstītā vēstulē pa pastu uz Līgumā norādīto Personas adresi.

III. Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmas lietošanas nosacījumi

19.  Lietotājam piešķirtais kontroles sistēmas Lietotāja vārds un parole paredzēti pieejai kontroles sistēmai mērījumu veikšanai tikai no tā elektroniskā sakaru tīkla, kurā šis Lietotājs sniedz interneta piekļuves pakalpojumu galalietotājiem.

20.  Kontroles sistēmas Lietotāja vārdu un paroli aizliegts nodot trešajām personām, tajā skaitā interneta piekļuves pakalpojuma lietotājam. Ja Regulators konstatē Lietotāja vārda un paroles nesankcionētu lietošanu no trešo personu puses, tas nekavējoties anulē attiecīgo Lietotāja vārdu un paroli.

21.  Ja kontroles sistēmas Lietotāja vārds un parole ir kļuvusi zināma trešajām personām, vai Lietotājs ir nozaudējis vai kādā citā veidā zaudējis iespēju izmantot Lietotāja vārdu un paroli, Lietotājam ir pienākums nekavējoties par to informēt Regulatoru.

22.  Lietotājam ir aizliegts ļaunprātīgi nelietderīgi izmantot kontroles sistēmu, kā arī aizliegts apzināti radīt neefektīvu (nelietderīgu) slodzi, tādā veidā noslogojot kontroles sistēmu.

23.  Konstatējot šo noteikumu lietošanas nosacījumu pārkāpumu, Regulators ir tiesīgs anulēt Lietotājam piešķirto kontroles sistēmas Lietotāja vārdu un paroli, par to Lietotāju iepriekš nebrīdinot.

24.  Par nesankcionētu iejaukšanos kontroles sistēmas darbībā ar mērķi nodarīt tai bojājumus vai traucēt tās darbību tiek uzskatīta par kontroles sistēmas integritātes apzinātu bojājumu, kas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, klasificējams kā kriminālpārkāpums.

25.  Ieteikumu un pretenzijas par kontroles sistēmas darbību Lietotājs vai Persona var sūtīt uz e-pasta adresi: sprk@sprk.gov.lv vai pa pastu: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039.