Līgums par interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles

sistēmas lietošanu

Regulatora līguma Nr.____________________

Lietotāja līguma Nr. ___________________

 

Rīga,                                                                                                201__.gada __.      

_____________________________________________________________ personā, kas darbojas saskaņā ar ______________________ (turpmāk – Lietotājs), no vienas puses un SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA, tās izpilddirektora Jāņa Miķelsona personā, kurš darbojas saskaņā ar pilnvarojumu (turpmāk – Regulators) no otras puses, Lietotājs un Regulators turpmāk kopā saukti – Puses, noslēdz šo līgumu par interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmas (turpmāk – Kontroles sistēma) izmantošanu.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.       Regulators, saskaņā ar šī līguma nosacījumiem, nodrošina Lietotājam pieeju Kontroles sistēmai interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumu veikšanai starp Latvijas Interneta apmaiņas punktam pieslēgtu interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles serveri un pieslēguma punktam pieslēgtu interneta piekļuves pakalpojuma sniedzēja galiekārtu.

PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.       Regulators, lai nodrošinātu Lietotāja piekļuvi Kontroles sistēmai 5 (darba) dienu laikā piešķir Lietotājam vārdu un paroli (turpmāk – Lietotāja rekvizīti). Puses ir atbildīgas par Lietotāja rekvizītu neizpaušanu trešajām personām. Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais šajā līgumā norādītais Lietotāja pārstāvis (fiziska persona), kuram tie piešķirti. Regulators neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kuri radušies Lietotājam, ja tas izpaudis vai pieļāvis Lietotāja rekvizītu izpaušanu.

3.       Lietotājs apņemas ievērot Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmas lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi), kas ir šī līguma pielikums. Regulators ir tiesīgs vienpusēji grozīt noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma vai saskaņojuma.

4.       Regulators ir tiesīgs vienpusēji anulēt Lietotājam izsniegtos Lietotāja rekvizītus, ja Lietotājs ir pārkāpis šo līgumu vai noteikumus.

5.       Lietotājs izmantojot vienu Lietotāja vārdu un paroli ir tiesīgs pieslēgties Kontroles sistēmai no ne vairāk kā trim Lietotāja pieslēguma punktiem vienlaicīgi.

6.       Lietotājs apņemas neizdarīt darbības, kas būtu vērstas uz Regulatora un Kontroles sistēmas drošību, tās apiešanu, bojāšanu stabilitāti vai ātrdarbību vai Kontroles sistēmas nelegālu kopēšanu.

7.       Ja Lietotājs ir nozaudējis vai kādā citā veidā zaudējis iespēju izmantot Lietotāja rekvizītus, Lietotājam ir pienākums nekavējoties par to informēt Regulatoru. Pēc šādas informācijas saņemšanas Lietotāja vārds un parole tiek anulēta un to vietā 5 darba dienu laikā tiek piešķirti jauni.

8.       Lietotājs apņemas izmantot no Kontroles sistēmas iegūtos datus tikai legāliem mērķiem.

DARBĪBAS TERMIŅŠ

9.       Līgums stājas spēkā ar abpusēju tā parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

10.    Puses var izbeigt līgumu, brīdinot otru Pusi rakstveidā ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas iepriekš. Pusēm vienojoties, šis termiņš var tikt mainīts.

CITI NOTEIKUMI

11.    Lietotāja IP adrešu diapazons prefix formātā (norādot izņēmumus):

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

12.        Lietotāja pārstāvis šī līguma izpildei:

 

 

Vārds

________________________

Uzvārds

________________________

Personas kods

________________________

Tālrunis

________________________

Fakss

________________________

E-pasta adrese

________________________

 

 

Lietotāja rekvizīti:
(aizpilda Regulators)

 

 

 

Lietotāja vārds

________________________

 

 

Lietotāja parole

________________________

13.    Gadījumā, ja mainās Lietotāja pārstāvis, Lietotājam ir pienākums nedēļas laikā rakstiskā veidā to darīt zināmu Regulatoram, vēstulē norādot šī līguma 12.punktā minētos datus. Minētā vēstule kļūst par šī līguma pielikumu un neatņemamu sastāvdaļu.

14.    Strīdi, kuri radušies saistībā ar šo līgumu, tiek risināti pārrunu ceļā. Strīdu neatrisināšanas gadījumā tie tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

15.    Neparedzētu apstākļu rašanās gadījumā (Latvijas Republikas normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, stihisku nelaimju utt.) līguma izpilde var tikt apturēta uz laiku, kamēr šie apstākļi tiek novērsti.

16.    Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, un abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Viens eksemplārs glabājas pie Lietotāja, bet otrs – pie Regulatora.

PUŠU REKVIZĪTI

Lietotājs:

Regulators:

 

 

__________________________

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

__________________________

__________________________

Reģ. Nr. 90001662258

__________________________

Ūnijas iela 45, Rīga, LV 1039

__________________________

Konts: LV09TREL2120640005000

__________________________

Valsts kase, kods: TRELLV22

 

 

_______________________________

_______________________________
J. Miķelsons

 


Pielikums Līgumam par interneta piekļuves

pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmas lietošanu

15.08.2014. Nr.2/18

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmas lietošanas noteikumi

I. Vispārīgie jautājumi

1.     Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmas (turpmāk – kontroles sistēma) lietošanas noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka piekļuves un izmantošanas kārtību kontroles sistēmai, kas paredzēta interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumu (turpmāk – mērījumi) veikšanai starp Latvijas Interneta apmaiņas punktam pieslēgtu interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles serveri un pieslēguma punktam pieslēgtu interneta piekļuves pakalpojuma sniedzēja galiekārtu.

2.     Kontroles sistēmas lietotājs (turpmāk – Lietotājs) ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (turpmāk – Regulators) saskaņā ar normatīvajiem aktiem reģistrēta elektronisko sakaru komersanta, kas sniedz interneta piekļuves pakalpojumu, pilnvarots pārstāvis (turpmāk – Persona), kas, saskaņā ar šiem noteikumiem, ir saņēmis kontroles sistēmas lietotāja vārdu un paroli.

3.     Kontroles sistēmas īpašnieks un administrators ir Regulators.

4.     Kontroles sistēma pieejama mājaslapā http://isptest.sprk.gov.lv vai http://itest.sprk.gov.lv

5.     Kontroles sistēmas mērījumi izmantojami pakalpojumu kvalitātes rādītāju novērtēšanai Regulatora noteikto pakalpojumu kvalitātes prasību ietvaros.

6.     Kontroles sistēma nodrošina šādu pakalpojumu kvalitātes parametru mērīšanu:

6.1.  pieslēguma ātrums (augšupielādes/ lejupielādes);

6.2.  pakešu zuduma koeficients;

6.3.  latentums;

6.4.  trīce.

7.     Kontroles sistēmas lietošana ir bezmaksas.

8.     Kontroles sistēmas mērījumiem, ko ir veicis Lietotājs, ir uzziņas raksturs, tajos ietvertajam saturam nav juridiska spēka. Regulators nenes nekādu atbildību par secinājumiem vai darbībām, ko Lietotājs izdara uz saņemto datu pamata.

9.     Regulatoram ir visas tiesības uz kontroles sistēmas saturisko informāciju un programmnodrošinājumu un ir tiesības, nebrīdinot Lietotāju, veikt tajā jebkāda veida izmaiņas vai pārtraukt kontroles sistēmas darbību.

10.  Regulators neatbild par kontroles sistēmas darbības traucējumiem, kas saistīti ar neparedzētiem un nepārvaramiem apstākļiem (force majeure).

II. Pieejas saņemšanas nosacījumi interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmai

11.  Kontroles sistēma pieejama tikai Regulatoram un Lietotājam.

12.  Lai saņemtu pieeju kontroles sistēmai mērījumu veikšanai, Persona aizpilda un iesniedz Regulatoram 2 (divus) parakstītus līguma par interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmas lietošanu (turpmāk – Līgums) projekta eksemplārus.

13.  Personas aizpildītos un parakstītos Līguma eksemplārus Persona iesniedz Regulatoram, Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039, 2.stāvā, sekretariātā personīgi vai atsūtot pa pastu. Ja Persona iesniedz Līgumus personīgi, tas iepriekš jāpiesaka pa tālruni 67097220.

14.  Regulators 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma saņemšanas dienas izskata Personas parakstīto Līgumu un paraksta abus eksemplārus, piešķirot Personai Lietotāja vārdu un paroli, izņemot šo noteikumu15.punktā minētos gadījumus.

15.  Regulators no savas puses neparaksta Līgumu un nepiešķir Lietotāja vārdu un paroli, ja:

15.1.     Līgums nav aizpildīts pilnībā, tajā ir konstatētas kļūdas, kas var ietekmēt vai ietekmē Lietotāja vārda vai paroles piešķiršanu;

15.2.     Līgumu nav parakstījis Personas likumīgais pārstāvis;

15.3.     Līgums Regulatoram nav iesniegts divos eksemplāros;

15.4.     Regulators konstatē, ka Līgumā iekļautās ziņas ir nepatiesas;

15.5.     Persona, kas iesniedz Līgumu, nav reģistrēta Regulatorā kā elektronisko sakaru komersants;

15.6.     Personai ir anulēts Lietotāja vārds un parole par iepriekš noslēgta Līguma nosacījumu vai šo noteikumu pārkāpumu.

16.  Regulators abpusēji parakstīta Līguma vienu eksemplāru, kurā ir ietverts Lietotāja vārds un parole, 3 (trīs) darba dienu laikā ierakstītā vēstulē nosūta Personai uz Līgumā norādīto Personas pasta adresi.

17.  Regulators neatbild par Līguma nosūtīšanas termiņa kavējumiem, ja Persona ir neprecīzi norādījusi adresātu vai pasta adresi, uz kuru ierakstītā vēstulē ir nosūtāms Regulatora parakstīts Līgums.

18.  Noteikumu 17.punktā minētajā gadījumā, saņemot attiecīgi precizētus Personas aizpildītus Līguma eksemplārus, Regulators abpusēji parakstīta Līguma vienu eksemplāru 3 (trīs) darba dienu laikā atkārtoti nosūta ierakstītā vēstulē pa pastu uz Līgumā norādīto Personas adresi.

III. Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmas lietošanas nosacījumi

19.  Lietotājam piešķirtais kontroles sistēmas Lietotāja vārds un parole paredzēti pieejai kontroles sistēmai mērījumu veikšanai tikai no tā elektroniskā sakaru tīkla, kurā šis Lietotājs sniedz interneta piekļuves pakalpojumu galalietotājiem.

20.  Kontroles sistēmas Lietotāja vārdu un paroli aizliegts nodot trešajām personām, tajā skaitā interneta piekļuves pakalpojuma lietotājam. Ja Regulators konstatē Lietotāja vārda un paroles nesankcionētu lietošanu no trešo personu puses, tas nekavējoties anulē attiecīgo Lietotāja vārdu un paroli.

21.  Ja kontroles sistēmas Lietotāja vārds un parole ir kļuvusi zināma trešajām personām, vai Lietotājs ir nozaudējis vai kādā citā veidā zaudējis iespēju izmantot Lietotāja vārdu un paroli, Lietotājam ir pienākums nekavējoties par to informēt Regulatoru.

22.  Lietotājam ir aizliegts ļaunprātīgi nelietderīgi izmantot kontroles sistēmu, kā arī aizliegts apzināti radīt neefektīvu (nelietderīgu) slodzi, tādā veidā noslogojot kontroles sistēmu.

23.  Konstatējot šo noteikumu lietošanas nosacījumu pārkāpumu, Regulators ir tiesīgs anulēt Lietotājam piešķirto kontroles sistēmas Lietotāja vārdu un paroli, par to Lietotāju iepriekš nebrīdinot.

24.  Par nesankcionētu iejaukšanos kontroles sistēmas darbībā ar mērķi nodarīt tai bojājumus vai traucēt tās darbību tiek uzskatīta par kontroles sistēmas integritātes apzinātu bojājumu, kas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, klasificējams kā kriminālpārkāpums.

25.  Ieteikumu un pretenzijas par kontroles sistēmas darbību Lietotājs vai Persona var sūtīt uz e-pasta adresi: sprk@sprk.gov.lv vai pa pastu: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039.

IV. Nobeiguma noteikumi

26.   Atzīt par spēku zaudējušu ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2007.gada 15.marta rīkojumu Nr.32 apstiprināto kārtību „Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmas lietošanas kārtība”.

27.  Noteikumi stājas spēkā ar to parakstīšanas dienu.

Priekšsēdētājs V.Lokenbahs