Interneta lietotājiem

Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērīšanas sistēmas informatīva un mērījumu veikšanas sadaļa interneta lietotājiem

Pieslēgties mērīšanas rīkam

Informācija interneta lietotājiem

ITEST Jums kā interneta lietotājam sniedz informāciju par interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes nosacījumiem, noteikšanas un uzraudzības principiem, kā arī nodrošina iespēju izmantot Regulatora Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērīšanas sistēmu mērījumu veikšanai sava interneta pieslēguma ātruma novērtēšanai.

Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēma paredzēta interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumu veikšanai starp Latvijas Interneta apmaiņas punktam pieslēgtu interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles serveri un pieslēguma punktam pieslēgtu galiekārtu, nodrošinot pakalpojuma kvalitātes novērtējumu posmā starp pieslēguma punktu un Latvijas interneta apmaiņas punktu.

Lai iespēju robežās novērstu gadījumus, ka pakalpojuma sniedzējs apsola interneta piekļuves pakalpojuma pieslēgumu ātrumu līdz faktiski nenodrošināmai vērtībai vai arī garantē vērtību, kas ir nesamērīgi maza salīdzinot ar reklamēto pieslēguma ātruma augstāko robežu, Regulators Vispārējās atļaujas noteikumos ir noteicis nosacījumus, kas ir saistoši visiem elektronisko sakaru komersantiem, tajā skaitā attiecībā uz interneta piekļuves pakalpojuma sniegšanu.

Detalizētāki mērīšanas principi un nosacījumi ietverti ITEST sadaļā „Mērīšanas metodika”. Par visu regulēto nozaru aktuālajiem jautājumiem un saistošajiem normatīvajiem dokumentiem informācija pieejama Regulatora mājas lapā www.sprk.gov.lv