Ko mēs darām

Kvalitātes pārskats

Regulators, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 8.panta pirmās daļas 7.punktu, 59.pantu un likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 8.punktu, 13.panta otro daļu uzrauga elektronisko sakaru komersantu sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti un informē par to sabiedrību. Reizi gadā, saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 59.panta trešo daļu Regulators izstrādā Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatu, kurā apkopo pakalpojumu kvalitātes mērījumu rezultātus. Visi Regulatora kvalitātes pārskati pieejami šeit.

Kvalitātes pārskata atsevišķā sadaļā apkopota informācija par universālā pakalpojuma sniedzēja Lattelecom sniegtā universālā pakalpojuma kvalitāti. Šajā Kvalitātes pārskata daļā iekļauti Regulatora un universālā pakalpojuma sniedzēja Lattelecom universālā pakalpojuma kvalitātes parametru mērījumu rezultāti un to atbilstības novērtējums universālā pakalpojuma saistībās noteiktajām kvalitātes prasībām un universālā pakalpojuma sniedzēja deklarētajām pakalpojumu kvalitātes parametru vērtībām. Kvalitātes pārskatā iekļauts arī atsevišķu universālā pakalpojuma kvalitātes parametru mērījumu rezultātu salīdzinājums ar iepriekšējo gadu mērījumu rezultātiem.

Kvalitātes pārskatā apkopota informācija arī par operatoru sniegto balss telefonijas pakalpojumu kvalitāti mobilajā telefonu tīklā, kā arī par balss telefonijas pakalpojumu, izmantojot telefonu tīklu starpsavienojumu. Šī Kvalitātes pārskata daļa ietver pakalpojumu kvalitātes parametru mērījumu rezultātu novērtējumu atbilstībai pakalpojumu sniedzēju deklarētajām kvalitātes parametru vērtībām, kā arī atsevišķu pakalpojuma kvalitātes parametru mērījumu rezultātu salīdzinājumu starp dažādiem pakalpojumu sniedzējiem un salīdzinājumu ar iepriekšējos gados iegūtajām kvalitātes rādītāju vērtībām.

Kvalitātes pārskatā iekļauts pakalpojuma kvalitātes parametru mērījumu rezultātu salīdzinājums arī tiem mērījumiem, ko Regulators veicis pēc savas iniciatīvas, piemēram, interneta piekļuves pakalpojumam mobilajā elektronisko sakaru tīklā, atbilstoši Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumu prasībām.


Par mums

Kontakti