Apstiprināts Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskats

Datums: 27.03.13


Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes 2013.gada 27.marta sēdē Apstiprināts Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskats par 2012.gadu. SPRK savas darbības ietvaros uzrauga elektronisko sakaru komersantu sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti un par to informē sabiedrību. Reizi gadā SPRK izstrādā Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatu, kurā apkopo pakalpojumu kvalitātes mērījumu rezultātus. Kvalitātes pārskats publicēts SPRK mājas lapā internetā.

SPRK veikusi mērījumus balss telefonijas pakalpojumam fiksētajos un mobilajos telefonu tīklos, īsziņu pakalpojuma mobilajā telefonu tīklā, kā arī interneta piekļuves pakalpojumam. Turpmāk sniegts detalizētāks izklāsts saistībā ar internta piekļuves pakalpojuma mērījumiem un tajos iegūto datu apkopojuma rezultātiem.

Ņemot vērā, ka joprojām ir aktuāli jautājumi saistībā ar interneta piekļuves pakalpojuma kvalitāti mobilajos elektronisko sakaru tīklos, kā arī tehnoloģiju attīstība šajā jomā ir viena no straujākajām, jau otro gadu SPRK veica interneta piekļuves pakalpojuma mērījumus BITE Latvija, LMT, Tele2 un Telekom Baltija mobilajos tīklos. Papildus, salīdzinošas informācijas gūšanai, SPRK veica interneta piekļuves pakalpojumu kvalitātes mērījumu Lattelecom fiksētajā elektronisko sakaru tīklā pieslēgumiem līdz 1 megabitam sekundē, kas nodrošināts izmantojot ciparu abonenta līnijas (DSL) tehnoloģiju.

Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumi veikti, izmantojot SPRK Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmu, kas nodrošina pakalpojuma kvalitātes novērtējumu posmā starp pieslēguma punktu un Latvijas interneta apmaiņas punktu.

Mērījumi iespēju robežās veikti vienlaikus BITE Latvija, LMT, Tele2 un Telekom Baltija mobilajos tīklos visa pārskata gada laikā dažādos diennakts laikos vairāk kā 250 brīvi izvēlētās ģeogrāfiskās vietās iespējami vienmērīgi aptverot visu Latvijas teritoriju, tajā skaitā 36 vietās Rīgas pilsētā. Lattelecom fiksētajā elektronisko sakaru tīklā mērījumi veikti vairāk kā 50 vietās dažādās ģeogrāfiskās vietās Latvijas Republikas teritorijā.

Izvērtējot interneta piekļuves pakalpojuma pieslēguma ātrumu vērtības mobilajā tīklā, dažādu tehnoloģisko risinājumu, kā arī pakalpojuma sniegšanas ģeogrāfiski teritoriālā skatījumā, dažkārt vērojamas visai nozīmīgas un kontrastējošas atšķirības lietotājiem pieejamo pieslēguma ātrumu nodrošināšanā. Viennozīmīgi, atšķirības pat viena operatora elektronisko sakaru tīkla robežās nosaka konkrētā mobilā tīkla pārklājums, kas salīdzinoši labi attēlots operatoru mājaslapās internetā publicētajās pārklājumu kartēs. Tomēr arī vietās, kur mobilā tīkla pārklājums ir stabils un nemainās tā tehnoloģiskais nodrošinājums, dažādos laika momentos pieslēguma ātrums mainās samērā plašās robežās, un to galvenokārt nosaka lietotāju aktivitātes un tām sekojošā mobilā tīkla noslodze konkrētā vietā. Pieslēguma ātruma izmaiņu nevienmērības apmēru vairumā gadījumu ietekmē gan mobilajām tehnoloģijām pieejamie fizikālie resursi, gan operatora ieguldītās investīcijas un tām pakārtotās iespējas nodrošināt pakalpojuma stabilitāti atbilstoši mobilā tīkla noslodzei, kas faktiski nepārtraukti pieaug dažādu mobilā tīkla galiekārtu, piemēram, viedtālruņu resursu prasīguma un lietošanas intensitātes dēļ.

Salīdzinot interneta piekļuves pakalpojuma mērījumu rezultātu apkopojumu sadalījumiem pa pieslēguma ātrumu grupām, atšķirības ir ne tikai operatoru savstarpējā vērtējumā, bet arī pieslēguma ātrumu proporcijām grupās Rīgas administratīvajā teritorijā un Latvijas Republikas teritorijā ārpus Rīgas. Tas viskrasāk iezīmējas BITE Latvija mobilajā tīklā, aplūkojot mērījumu rezultātu proporcionālo sadalījumu pa pieslēguma ātrumu grupām.

Analizējot un salīdzinot mērījumu datus, redzams, ka tikai atsevišķās ģeogrāfiskās vietās Latvijas Republikas teritorijā ar trešās paaudzes (3G) tehnoloģijām nodrošinātajos mobilajos tīklos pieslēguma ātrumu vidējās vērtības tuvojas galiekārtu atbalstītā pieslēguma ātruma augšējai robežai 7.2 megabitiem sekundē, kas atsevišķos gadījumos ar jaunākas paaudzes modemiem dotu iespēju saņemt interneta piekļuves pakalpojumu ar augstāku pieslēguma ātrumu.

Krasi atšķirīgas un augstākas pieslēguma ātruma vērtības sasniedzamas ar ceturtās paaudzes (4G) tehnoloģijām veidotajos mobilajos tīklos, ko 2012.gadā atsevišķās vietās Latvijas Republikas teritorijā nodrošināja LMT un 2012.gada nogalē interneta piekļuves pakalpojumu sniegšanu 4G mobilajā tīklā testa režīmā uzsāka Tele2.

Detalizēti izvērtējot pakalpojumu kvalitātes mērījumu rezultātus, jānorāda, ka, lai arī pieslēguma ātrums 4G mobilajā tīklā atrodas augstāku ātrumu grupās, arī šajā gadījumā jāņem vērā mobilajā tīklā sniegto pakalpojumu īpatnības, kas atsevišķos gadījumos būtiski ietekmē pakalpojumu kvalitātes parametru stabilitāti. Samērā uzskatāmi pieslēguma ātrumu stabilitātes dažādība novērojama salīdzinot rādītāju izmaiņas LMT 4G mobilajā tīklā reālas noslodzes režīmā un laikā nemainīgus radītājus Tele2 pagaidām nenoslogotā 4G mobilajā tīklā.

2012.gadā arī Telekom Baltija veica nozīmīgus uzlabojums savā mobilajā tīklā ieviešot jaunākas paaudzes tehnoloģisko risinājumu (EV-DO Rev B2), tādejādi lietotājiem nodrošinot interneta piekļuves pakalpojumu ar augstāku pieslēguma ātrumu. Ja pieslēguma ātruma faktisko vērtību robežas ar iepriekšējās paaudzes tehnoloģiju nodrošinātajam pakalpojumam bija krietni zemākas, kā sasniedzamas 3G mobilajā tīklā, tad ar jaunākās paaudzes (EV-DO Rev B2) tehnoloģiju tās ir nodrošinātas konkurētspējīgu vērtību robežās.

Interneta piekļuves pakalpojuma pieslēguma ātruma stabilitātes iespēju izvērtēšanai pārskatā iekļauts atsevišķu mērījumu rezultātu apkopojums Lattelecom fiksētajā tīklā ar DSL tehnoloģiju nodrošinātiem pieslēgumiem. Salīdzinot pieslēguma ātruma dažādību un izmaiņu dinamiku, uzskatāmi redzams, ka, atšķirībā no mobilajos tīklos iegūtajiem rezultātiem, fiksētajā tīklā pieslēguma ātruma stabilitāte un vienmērīgums ir nesalīdzināmi augstāks.

Detalizētāka informācija par pakalpojumu kvalitātes mērījumu rezultātiem pieejama Kvalitātes pārskatā.